• 7 dagen per week bereikbaar
  • Milieuvriendelijke producten
  • 24-uursservice
  • Altijd vrijblijvend advies
  • Eigen materiaal

MVO

MVO of wel Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wat wij doen bij NDS-Diensten

NDS-Diensten werkt aan een schone omgeving. Bijdragen aan het milieu, aan diversiteit en aan gezondheid zien we niet als verplichtingen, maar als kansen. NDS-Diensten werkt voor meer dan 100% klimaatneutraal. We compenseren de eigen CO2 uitstoot. Onze focus ligt op gedrag en preventie. Daarom investeren we fors in milieu bewust wordingsacties onder stakeholders. Mensen promoten energie- en waterbesparingen beter als ze de voordelen hiervan zelf thuis ervaren. We verstrekken milieubesparende tips en personeel krijgt periodiek cadeaus waarmee het zelf energie- en waterbesparingen kan realiseren in de thuissituatie. De preventieve werking leidt, naast besparingen van miljoenen liters water, ook tot een forse CO2 vermindering. Het gaat dan om minimaal 10% van NDS-Diensten eigen uitstoot. NDS-Diensten wil die CO2-uitstoot nog verder verlagen. De doelstelling is terug te vinden in het energie- en CO2- reductieplan. Onze ideeën en ervaringen delen we graag in de keten. Of het nu gaat om afvalmanagement, dag schoonmaak of mobiliteitsmanagement, werken aan MVO is een continu proces. Dat vraagt om inspiratie en vernieuwing. We werken aan MVO volgens de richtlijnen van ISO 26000. ISO 26000 is de basis voor de punten op onze duurzaamheidsagenda die we samen met stakeholders identificeren en praktisch uitwerken.
NDS-Diensten hanteert de richtlijnen van de CO2-prestatieladder. Dit betekent dat we CO2 bewust handelen in onze eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van de dienstverlening. Klik hier voor meer informatie. Lees ook eens onze tips om het milieu te sparen. Ze zijn voor iedereen nuttig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Almere juni 2011 gecorrigeerd oktober 2013

ALS ONDERNEMING DRAAGT NDS-Diensten MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VOOR SAMENLEVING EN MILIEU. Bij NDS-Diensten is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Dat houdt in dat NDS-Diensten opereert op basis van de kernwaarden respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen, die zijn neergelegd in de gedragscode. MVO betekent ook dat NDS-Diensten zich verantwoordelijk voelt voor alle belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeelhouders, zakelijke relaties en de samenleving. De medewerkers van NDS-Diensten erkent het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nanda Goncalves Duarte, bestuurder van de handelsnaam NDS-Diensten en managing director van NDS-Diensten, is verantwoordelijk voor MVO, met inbegrip van alle maatschappelijke en milieuvraagstukken. De afgelopen jaren heeft NDS-Diensten vooruitgang geboekt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door een gedragscode te ontwikkelen. NDS-Diensten ziet erop toe dat de MVO activiteiten aansluiten bij de bedrijfsstrategie en bij de meest relevante zakelijke aandachtspunten. Daarom gaat NDS-Diensten zich, naast het in praktijk brengen van de kernwaarden, ook in toenemende mate richten op thema’s als corporate governance, risicomanagement, compliance en werknemersvraagstukken, zoals arbeidsomstandigheden en opleiding en ontwikkeling. Bij dit alles neemt NDS-Diensten enkele van de meest algemeen aanvaarde MVO maatstaven in aanmerking.

KERNWAARDEN RESPECT
Wij behandelen al onze stakeholders zoals wij zelf behandeld willen worden, met aandacht voor individuele en culturele verschillen.

KWALITEIT
Wij bieden producten en diensten die zijn ontwikkeld om onze klanten een goed respons te bieden. TRANSPARANTIE Wij verstrekken eerlijke, correcte en tijdige informatie over onze producten, prestaties en financiële resultaten.

VERTROUWEN
Wij bouwen aan langdurige relaties door te doen wat wij beloven.

ONZE BELANGHEBBENDEN KLANTEN
Met onze klanten hebben wij langdurige relaties door producten en diensten te leveren waarmee zij hun respons kunnen verbeteren. Wij streven ernaar klanten duidelijk, zorgvuldig en tijdig van informatie te voorzien, zodat zij op basis daarvan de juiste producten en diensten kunnen kiezen. Wij respecteren onze klanten in die zin dat wij belang stellen in hun mening, deze ter harte nemen en onze verplichtingen nakomen.

AANDEELHOUDERS
Strikte naleving van onze kernwaarden en een evenwichtige belangenafweging passen in ons streven onze aandeelhouders duurzame rendementen te bieden. Door een open, zorgvuldige en tijdige informatievoorziening kan onze aandeelhouder Nanda Goncalves Duarte weloverwogen beslissingen nemen.

WERKNEMERS
Samen werken we aan een cultuur waarin wij onze werknemers stimuleren en belonen om onze kernwaarden na te leven en om collegiaal aan elkaars succes bij te dragen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de kansen, scholing en middelen aangrijpen die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Iedereen heeft zelf de verantwoordelijkheid om onze kernwaarden in praktijk te brengen, initiatief te tonen, goed samen te werken en het langetermijnbelang van al onze belanghebbenden te dienen.

ZAKENPARTNERS
Wij streven naar langdurige relaties met onze zakenpartners en nemen daarbij onze kernwaarden als uitgangspunt. Samen leveren wij kwaliteitsproducten en -diensten. Door open en zorgvuldig te communiceren en datzelfde ook van onze zakenpartners te verwachten, stellen wij al onze belanghebbenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.

SAMENLEVING
Wij streven naar een langdurige band met de gemeenschappen waarin wij actief zijn en hechten eraan een positieve bijdrage te leveren.